STATUT FUNDACJI IM. VICTORII JANKOWSKIEJ

Rozdział I -Postanowienia ogólne

Art. 1.

Barbara Kubielas, zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 24 kwietnia 2015 r. przez notariusza Ewelinę Dudek w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (repertorium A numer 613/2015) ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.

Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Victorii Jankowskiej
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Fundacja używa pieczęci ze znakiem graficznym i napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.

Art. 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest m st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Fundacja może powoływać ośrodki, biura i filie na terenie kraju i za granicą.

Art.  4.

 1. Właściwym  dla spraw Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent miasta st. Warszawy.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art 5.      

Celem Fundacji jest:

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

– działania  w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

– działalność charytatywna,

Art. 6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele:
 1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:

* organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego,

* prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, w tym wydawanie nagrań młodych utalentowanych muzyków,

* finansowanie kursów mistrzowskich dla muzyków,

* ufundowanie stypendium dla utalentowanych muzyków,

 1. w zakresie działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

* niedochodowe organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, festiwali, oraz innych imprez artystycznych,

* niedochodowe organizowanie pokazów muzyki i sztuki, pokazów filmowych, audycji muzyczno-słownych, pokazów audiowizualnych,

* niedochodowa realizacja programów audiowizualnych z działalności Fundacji na Video, DVD,

oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Fundacji,

* niedochodowe wydawanie publikacji muzyków,

* propagowanie celu Fundacji w środkach masowego przekazu.

3) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:

* organizowanie kwest pieniężnych,

* pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

* organizowanie koncertów dla chorych w hospicjach i szpitalach.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 7.  

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500.00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 8.

 1. Dochody Fundacji pochodzą  z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji, subwencji osób prawnych i innych nieodpłatnych przysporzeń,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych i aukcji
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być  użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa  długi spadkowe.

Rozdział IV – Władze Fundacji

Art.  9.

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundator

Art. 10.

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji:
 2. Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
 5. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

Art. 11.

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji oraz udzielaniem członkom Zarządu i Rady Fundacji absolutorium z działania, przejmuje Rada Fundacji,

Rada Fundacji

Art. 12.

 1. Rada składa się z 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa, prawomocnego skazania członka Rady na pozbawienie praw publicznych lub śmierci.
 4. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 13

 1. Po śmierci Fundatora Rada Fundacji składać się będzie z 5 osób. Jeśli w chwili śmierci Fundatora, Rada Fundacji liczy mniej niż 5 osób, Rada ta winna dokooptować do swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczebność wskazaną w pierwszym  zdaniu. Jeśli w chwili śmierci Fundatora liczba członków Rady będzie większa niż 5 osób, Rada ta działa w takim składzie do wygaśnięcia kadencji.
 2. Po śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji kolejnej kadencji lub dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje swą uchwała Rada Fundacji. Uchwała w tym zakresie winna zapaść do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.
 3. Fundator może w drodze zapisu notarialnego ustanowić dziedziczenie funkcji fundatora po jego śmierci. W takim przypadku punkt 2 staje się bezprzedmiotowy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

Art. 14.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

Art. 15.

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć Fundator oraz przedstawiciel Zarządu Fundacji.

Art. 16.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów,  przy obecności połowy jej członków.
 2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Posiedzenia są protokołowane, a protokoły podpisują przewodniczący i protokolant.

Art. 17.

Do kompetencji Rady należy:

 1. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji;
 2. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru Fundacji;
 3. badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
 4. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 6. opiniowanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji;
 7. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji ksiąg rachunkowych Fundacji;
 8. zatwierdzanie wewnętrznych aktów normatywnych Fundacji;
 9. wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Fundacji, podpisywanie wszelkich umów z członkami Zarządu Fundacji lub ustanawiania pełnomocników do tych czynności.
 10. Po śmierci Fundatora jego obowiązki w całości przejmuje Rada Fundacji, jeżeli Fundator nie wyznaczył swojego następcy.

Zarząd

Art. 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd  Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

Art. 19.

 1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów i imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, zaś do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.

Ograniczenia Uprawnień członków organów Fundacji zakazy

Art. 20.

Członkowie Rady Fundacji:

– nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub podległości służbowej;

– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

– nie mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie wyższe niż przeciętne

wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art.21

Suma wynagrodzeń członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie może w skali rocznej przekroczyć 10 procent wartości netto majątku Fundacji.

Art. 22

 1. Zabronione jest:

– udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.,

– zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich „osób bliskich” (opisanych w pierwszym akapicie).

2.  Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Rozdział V – Zmiana Statutu

Art. 23

 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
 3. W przypadku gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia prze Radę Fundacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora zmian Statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

Rozdział VI  – Postanowienia końcowe

Art. 24

1.  Dla efektywnego realizowania celu  Fundacja może połączyć się z inną fundacją, której cele statutowe nie pozostają w sprzeczności z celem Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1 podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Art. 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.

Art. 26.

 1. Statut sporządzono i podpisano w  4 egzemplarzach.
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie  postanowienia ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.